Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
1/12
所有相片
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
Sam Ho, Jacky Liu, Tommy Ho, Ivan Chan - 形品設計 - 日出康城 8期 SEA TO SKY
所有相片
日出康城 8期 SEA TO SKY
私人住宅 | 香港 | 將軍澳
項目資料
單位面積
481平方尺
完成年份
2022
風格
現代
物業類型
私人住宅
地區
香港
項目工期
3-4 個月
你可能也喜歡
Kason Chung
1sec. Left design Studio Ltd.
私人住宅 | Hong Kong | Tseung Kwan O
胡超菁
本設計(香港)有限公司
私人住宅 | 香港 | 日出康城
Kevin Kung
Epic Interior Design
私人住宅 | 香港 | 大角咀
Kason Chung
1sec. Left design Studio Ltd.
私人住宅 | Hong Kong | The Pavilia Farm
Oscar Yeung
OK Decoration Design Limited
私人住宅 | 香港 | 何文田
Maggy Cheung
Grande Interior Design
頂層/複式單位 | 香港 | 火炭
更多